Privacyverklaring

Privacyverklaring Ampyx Power

Ampyx Power B.V., gevestigd aan Lulofsstraat 55 – Unit 13, 2521 AL Den Haag (“Ampyx Power”), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ampyx Power verwerkt uw persoonsgegevens voor relatiebeheer of doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij?

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ampyx Power neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen (zoals encryptie of beperkte toegang)om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ampyxpower.com

Waarom en hoe we uw gegevens verwerken

Ampyx Power verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Ampyx Power bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ampyx Power verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ampyx Power gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wilt u contact met ons opnemen?

Website: www.ampyxpower.com

Email: info@ampyxpower.com

Adres: Lulofsstraat 55 – Unit 13, 2521 AL Den Haag

Telefoon: +31 070 4020168

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ampyx Power en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ampyxpower.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Niet tevreden?

Ampyx Power wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons